REGULAMIN KONKURSU

Otwarcie Silky Touch

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Otwarcie Silky Touch” („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Silky Touch Karolina Juszczyszyn ul. Kórnicka 194 B/15 62-020 Zalasewo („Organizator”).

3. Celem Konkursu jest:

a. popularyzacja wydarzenia otwarcia salonu Silky Touch,

b. rozbudzanie twórczej inwencji lokalnych mieszkańców,

c. promowanie oferty salonu Silky Touch.

4. Konkurs jest związany z działalnością i usługami salonu Silky Touch.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.09.2021 po opublikowaniu postu konkursowego na profilu Organizatora w serwisie Facebook i Instagram , a kończy się w dniu 20.09.2021 o godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21.09.2021 w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook i Instagram.

7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Warunki uczestnictwa

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca indywidualny profil w serwisie Facebook lub Instagram (dalej: „Uczestnik”).

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest wzięcie w nim udziału przez co najmniej 5 Uczestników na dany serwis..

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bez względu na podstawę zatrudnienia oraz ich zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. W Konkursie nie biorą udział Zgłoszenia zawierające:

a. treści wulgarne, obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub sprzeczne z prawem,

b. naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie

c. treści reklamowe, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki, produktów i działalności Organizatora.

6. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie oświadcza i gwarantuje, że rozwiązanie Zadania konkursowego jest wynikiem jego osobistej twórczości, nie narusza przepisów powszechnie

obowiązującego prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (w tym m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego), a także, że Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia rozwiązania Zadania konkursowego i nie jest ono obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

6. Zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów określonych w Regulaminie lub nie zostaną przesłane w Czasie trwania konkursu, nie biorą udziału w Konkursie.

7. Każdy Uczestnik może mieć jedno Zgłoszenie w ramach Konkursu. W przypadku większej ilości Zgłoszeń na rzecz jednego Uczestnika, w Konkursie bierze udział chronologicznie pierwsze prawidłowe Zgłoszenie.

III. Zadanie konkursowe.

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jaki zabieg sposród konkursowych wybieracie i dlaczego właśnie ten?” w dowolnej technice (Zadanie konkursowe).

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy opublikować rozwiązanie Zadania konkursowego w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook lub Instagram w Czasie trwania konkursu (Zgłoszenie).

IV. Zasady przyznawania nagród.

1. W celu wyłonienia zwycięzcy oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową (dalej: Komisja).

2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów regulaminowego składu Komisji.

3. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a. zgodność z Zadaniem konkursowym,

b. oryginalność,

c. pomysłowość,

d. wkład twórczy.

4. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez skład Komisji. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

5. Komisja wybierze zwycięzcę Konkursu spośród przesłanych Zgłoszeń, a zwycięzca zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach w dniu ich ogłoszenia poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem serwisu Facebook i Instagram na konto, z którego przesłano Zgłoszenie.

6. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest jeden z oferowanych w konkursie zabiegów:

a) 3 zabiegi usuwania wąsika 

b) 1 zabieg geneo na twarz, szyję i dekolt z maską

c) 1 zabieg usuwanie kurzych łapek lub zmarszczek palacza (do wyboru)

o wartości odpowiednio: a – 450zł; b – 410zł; c – 400 zł.

7. Nagroda dla zwycięzcy zostanie zrealizowana przez Organizatora w ustalonym obopólnie terminie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

8. Dane umożliwiające realizację zabiegu jak numer kontaktowy zostaną przekazane przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.

9. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą w terminie wskazanym w ust. 8, Komisja wyłoni zwycięzcę z pozostałych Zgłoszeń, a ust. 7 i 8 będą mieć odpowiednie zastosowanie.

10. Za sam fakt uczestnictwa w Konkursie nie przysługują nagrody.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Silky Touch Karolina Juszczyszyn ul. Kórnicka 194 B/15 62-020 Zalasewo

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda.

3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzcy, powiadomienia o wygranej i przekazania nagród.

4. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu, poprawiania, modyfikacji, aktualizacji, sprostowania, żądania przeniesienia lub usunięcia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych w całości lub w oznaczonym celu. Ponadto mają prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Organizatora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzcy oraz przekazania nagrody, nie dłużej niż do 31.01.2022.

6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@silkytouch.com.pl

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

VI. Prawa autorskie.

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że autorowi rozwiązania Zadania konkursowego przysługuje prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie rozwiązania Zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a. rozpowszechnianie, w tym w szczególności publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;

b. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;

c. przechowywanie i przekazywanie, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, jeżeli był on realizowany niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być składane w Czasie trwania konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpoznawane.

2. Reklamacje mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres kontakt@silkytouch.com.pl

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. Imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji oraz adres email w przypadku zgody na otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną,

b. powód reklamacji oraz okoliczności go uzasadniające,

c. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.

4. Komisja konkursowa rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

5. Reklamacje są rozpoznawane na podstawie niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie zostały całościowo określone w niniejszym Regulaminie.

2. W Czasie trwania Konkursu tekst Regulaminu będzie opublikowany i dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej https://silkytouchcom.pl/regulamin

oraz na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Facebook i Instagram .

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, w szczególności pkt. V i VI oraz zasad w nim zawartych.

4. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na profilu Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem www.facebook.com oraz www.instagram.com. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na potrzeby Konkursu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis www.facebook.com i www.instagram.com stanowią jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis www.facebook.com i www.instagram.com z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

9. W związku z faktem, że Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem drogi elektronicznej, przystąpienie do Konkursu stanowi akceptację faktu, że zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady serwisu www.facebook.com i www.instagram.com, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.

 

Call Now Button